آهاي تو :

     آهاي تو ، با تو ام ، آهاي تو
       واي تو ، تو چرا با من راه نمياي تو ؟
                        دلم ميخواد بشم پا به پاي تو
                مگه آلبوم ، گريه ، نامه ، عاشق نميخواي تو ؟

                                                              آهاي تو ، واي تو ، آهاي تو
                                                                      آهاي تو ، واي تو ، آهاي تو

                                                  تو رو من ، من تو رو ، تو رو خدا ، خود خدا ميدونه كه من تو رو
                                     تو رو من من تو رو ، تو رو خود خود خدا ميدونه كه من تو رو
                        تو رو من من تو رو ، تو رو من من تو رو ، دوست دارمت 

                        تو رو من ، من تو رو ، تو رو خدا ، خود خدا ميدونه كه من تو رو
                                    تو رو من من تو رو ، تو رو خود خود خدا ميدونه كه من تو رو
                                                  تو رو من من تو رو ، تو رو من من تو رو ، دوست دارمت

     نميدونم تو چي از دنيا ميخواي ؟ تو ، تو ، تو
              من كه از دنيا فقط تو رو ميخوام  تو ، تو ، تو
                     نميدونم تو چي از خدا ميخواي ؟ تو ، تو ، تو
                                              من كه از خدا فقط تو رو ميخوام

      تو رو من ، تو رو من ، تو رو من
         من تو رو ، ، من تو رو ، من تو رو

                            تو رو من ، تو رو من ، تو رو من
                                         من تو رو ، ، من تو رو ، من 

                                                  تو رو من ، من تو رو ، تو رو خدا ، خود خدا ميدونه كه من تو رو
                                     تو رو من من تو رو ، تو رو خود خود خدا ميدونه كه من تو رو
                        تو رو من من تو رو ، تو رو من من تو رو ، دوست دارمت 

                        تو رو من ، من تو رو ، تو رو خدا ، خود خدا ميدونه كه من تو رو
                                    تو رو من من تو رو ، تو رو خود خود خدا ميدونه كه من تو رو
                                                  تو رو من من تو رو ، تو رو من من تو رو ، دوست...


                دوست دارمت
                                                      دوست دارمت
                              دوست دارمت
                                                                                دوست دارمت 
                                                   دوست دارمت
                                                                                                      دوست دارمت
                 دوست دارمت

                                                                      دوست دارمت

 

        تو رو من ، من تو رو ، تو رو خدا ، خود خدا ميدونه كه من تو رو
                     تو رو من من تو رو ، تو رو خود خود خدا ميدونه كه من تو رو
                                   تو رو من من تو رو ، تو رو من من تو رو ، دوست دارمت 

      تو رو من ، من تو رو ، تو رو خدا ، خود خدا ميدونه كه من تو رو
                      تو رو من من تو رو ، تو رو خود خود خدا ميدونه كه من تو رو
                                      تو رو من من تو رو ، تو رو من من تو رو ، دوست دارمت

دانلود آهنگPowered By
BLOGFA.COM